තරඟකාරී PCB නිෂ්පාදකයා

FR-4 Hard gold PCB

FR-4 දෘ gold රන් PCB

ස්ථර පුවරු දෙකක්, පුවරු thickness ණකම: 1.6mm;

නිමි තඹ ick ණකම: 35um,

අවසන් කරන්න: ENIG

gold plating PCB with CEM-3 material

CEM-3 ද්‍රව්‍ය සහිත රන් තහඩු PCB

එක් ස්ථර පුවරුවක්, පුවරු thickness ණකම: 1.2mm;

නිමි තඹ ick ණකම: 35um,

අවසන් කරන්න: ENIG