තරඟකාරී PCB නිෂ්පාදකයා

flexible PCB with gold finger

රන් ඇඟිල්ලක් සහිත නම්යශීලී PCB

ද්වි-ස්ථර-පුවරුව, පුවරු- thickness ණකම: 0.30mm;

නිමි තඹ ick ණකම: 35um,

අවසන් කරන්න: ENIG

4 layer flexible board

4 ස්ථර නම්යශීලී පුවරුව

4 ස්ථර පුවරුව, පුවරු thickness ණකම: 0.60mm;

නිමි තඹ ick ණකම: 35um,

අවසන් කරන්න: ENIG