තරඟකාරී PCB නිෂ්පාදකයා

blinded hole board

අන්ධ සිදුරු පුවරුව

8-ස්ථර-පුවරුව, පුවරු- thickness ණකම: 2.40mm;

නිමි තඹ ick ණකම: 35um,

අවසන් කරන්න: ENIG

blinded and buired holes board with laser drilling hole

අන්ධ සහ මිලදී ගත් සිදුරු ලේසර් විදුම් සිදුරක් සහිත පුවරුවකි

6 ස්ථර පුවරුව, පුවරු thickness ණකම: 1.80mm;

නිමි තඹ ick ණකම: 35um,

අවසන් කරන්න: ENIG