තරඟකාරී PCB නිෂ්පාදකයා

උපරිම PCB ප්‍රමාණය 20inch * 18inch
අවම PCB ප්‍රමාණය 2inch * 2inch
පුවරු .ණකම 8mil-200mil
සංරචක ප්‍රමාණය 0201-150 මි.මී.
සංරචක උපරිම උස 20 මි.මී.
අවම ඊයම් තණතීරුව 0.3 මි.මී.
අවම BGA බෝල ස්ථානගත කිරීම 0.4 මි.මී.
ස්ථානගත කිරීමේ නිරවද්‍යතාවය +/- 0.05 මි.මී.
 

 

 

සේවා පරාසය     

ද්‍රව්‍යමය ප්‍රසම්පාදන හා කළමනාකරණය
PCBA ස්ථානගත කිරීම
පීටීඑච් සංරචක පෑස්සීම
BGA නැවත පන්දුව සහ එක්ස් කිරණ පරීක්ෂාව
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය, ක්‍රියාකාරී පරීක්ෂණ සහ AOI පරීක්ෂාව
ස්ටෙන්සිල් පිරිසැකසුම් කිරීම